Tin ảnh: Chuyến thực tập hải văn tại Hải Hậu Nam Định của sinh viên K61 Khoa Công Trình Biển

Tin Liên Quan