Bộ môn KTXD CTB&DOBC

Hiện nay Bộ môn gồm có 11 cán bộ giảng dạy trong đó có 01 cán bộ ký hợp đồng thỉnh giảng với trường. Bộ môn có 01 Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 04 tiến sỹ, 07 thạc sỹ  trong đó có 05 nghiên cứu sinh (02 NCS nước ngoài và 03 NCS trong nước).

Các môn học mà bộ môn dạy đại học cho ngành Kỹ thuật Công trình biển gồm:

 1. Công trình biển cố định 1 (Đồ án)
 2. Công trình biển cố định 2 (Đồ án)
 3. Cơ sở kỹ thuật thi công công trình biển
 4. Thi công công trình biển 2 (Đồ án)
 5. Công trình Đường ống DK Biển (Đồ án)
 6. Công trình biển mềm và phương tiện nổi
 7. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch CTB
 8. Tiêu chuẩn quy phạm Công trình biển
 9. Khảo sát kiểm định và sửa chữa CTB
 10. Chẩn đoán kỹ thuật công trình
 11. Tiêu chuẩn quy phạm công trình biển
 12. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 13. Hướng dẫn thực tập CBKT
 14. Đồ án tốt nghiệp

Các môn dạy đại học cho ngành Kỹ thuật Công trình ven biển:

 1. Công trình biển cố định
 2. Công trình Đường ống dầu khí Biển
 3. Cơ sở kỹ thuật thi công công trình biển
 4. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển
 5. Công trình biển mềm và phương tiện nổi
 6. Tiêu chuẩn quy phạm công trình biển (môn tự chọn)

Các môn dạy đại học cho lớp chất lượng cao (IH):

 1. Độ tin cậy & Tuổi thọ mỏi
 2. Những khái niệm về quy hoạch công trình ngoài khơi và ven biển
 3. Thiết kế công trình biển
 4. Móng đặc chủng
 5. Ăn mòn của môi trường biển
 6. Truyền âm trong môi trường biển
 7. Động lực học ngẫu nhiên kết cấu công trình
 8. Hướng dẫn thực tập cán bộ kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp