Bộ môn CSKT CTB&CTVB

Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Công trình biển và Công trình Ven biển được thành lập năm 2002, trên cơ sở tách một nhóm các cán bộ giảng dạy từ bộ môn Kỹ thuật Công trình biển, nhằm tổ chức chuyên sâu để giảng dạy các môn cơ sở ngành và chuẩn bị cơ sở để giảng dạy chuyên ngành mới: ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình ven biển. Hiện nay bộ môn có 15 cán bộ giảng dạy, trong đó có 03 Phó giáo sư, 03 Tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 10 thạc sỹ, 02 phó giáo sư hợp đồng. Bộ môn đang phụ trách giảng dạy 10 môn trong khối kiến thức cơ sở ngành và 09 môn trong khối kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Ven biển.

Các môn học do bộ môn giảng dạy:

Bộ môn hiện nay đảm nhiệm đào tạo 11 môn học Cơ sở Xây dựng Công trình Biển và 15 môn học của chuyên ngành Kỹ thuật Công trình Ven biển, cụ thể các môn học như sau:

Các môn cơ sở ngành dạy cho hai chuyên ngành trong Khoa Xây dựng Công trình biển

 1. Động lực học cửa sông và ven biển
 2. Lý thuyết độ tin cậy của kết cấu công trình
 3. Động lực học công trình biển
 4. Phương phấp số và các phần mềm ứng dụng để tính kết cấu công trình
 5. Môi trường biển tác động lên công trình
 6. Ăn mòn vật liệu xây dựng trong môi trường biển
 7. Tính toán đánh giá tuổi thọ mỏi kết cấu CT
 8. CTB chịu chịu tải trọng gió & động đất
 9. Ngôn ngữ lập trình ứng dụng trong CTB
 10. Chẩn đoán kĩ thuật công trình

Các môn kỹ thuật chuyên ngành dạy cho chuyên ngành Kỹ thuật Công trình ven biển

 1. Công nghiệp DK và QH các CT ven biển
 2. Công trình bảo vệ bờ biển (Đồ án)
 3. Bể chứa dầu khí (Đồ án)
 4. Công trình dịch vụ kinh tế ven biển (Đồ án)
 5. Thi công công trình ven biển (Đồ án)
 6. Tiêu chuẩn qui phạm công trình ven biển
 7. Hướng dẫn thực tập công nhân, thực tập hải văn, thực tập CBKT và đồ án tốt nghiệp

Các mô dạy cho lớp chất lượng cao (IH)

 1. Lý thuyết độ tin cậy và độ bền của VLXD
 2. Môi trường biển tác động lên công trình
 3. Địa hình ven biển và bảo vệ bờ biển
 4. Động lực học ngẫu nhiên kết cấu công trình